Algemene voorwaarden

Algemeen
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle diensten van YmQi Shiatsu Therapie. Afwijking van onderstaande algemene voorwaarden is slechts van kracht, indien en nadat deze schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is eenmalig.

Definities
YmQi Shiatsu Therapie: praktijk voor shiatsu massage / therapie volgens de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde)
Cliënt: (rechts-) persoon welke bij YmQi Shiatsu Therapie diensten afneemt.

Annulering
Annuleren of verplaatsen van een gemaakte afspraak bij YmQi Shiatsu Therapie kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur vóór de gemaakte afspraak. Dit dient telefonisch of per Whatsapp doorgegeven te worden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Garantie
YmQi Shiatsu Therapie geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk indienen, per mail of per post.

Betaling
Betaling geschiedt na afloop aan de therapeut. Betaling door middel van overschrijving is alleen toegestaan wanneer dit met de therapeut afgesproken is. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Eigendomsvoorbehoud
De cadeaubon blijft eigendom van YmQi Shiatsu Therapie. Bij verlies van de cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande massages.

Aansprakelijkheid
Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van YmQi Shiatsu Therapie. Noch Ymkje van der Veen, noch YmQi Shiatsu Therapie kunnen tegenover cliënt aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of moxa, – en cupping therapie voortvloeien

Download de Algemene Voorwaarden van Ymqi Shiatsu Therapie.